Religie

In cadrul comunei exista 7 parohii cu 4 preoti si 7 biserici crestin ortodoxe dupa cum urmeaza
Parohia Draguseni – cu hramul Sf Gheorghe
Parohia Fundeanu – cu hramul Sf Nicolae
Parohia Cauiesti – cu hramul Sf Cuv Parascheva
Parohia Ghinghesti – cu hramul Sf Dumitru
Parohia Adam – cu hramul Sf Gheorghe
Parohia Stietesti – cu hramul Intrarea Maicii Domnului in Biserica
Parohia Nicopole – cu hramul Sf Stefan
Tot in cadrul comunei exista doua Biserici penticostale in satele Draguseni si Nicopolee